Valfrågor


ANHÖRIGFÖRENINGEN I DANDERYD

Till våra medlemmar

Anhörigföreningen ställde inför 2014 års allmänna val två frågor till de politiska partierna i Danderyd.

Vi uppföljning våren 2018 tillfrågades partierna i vilken utsträckning de anser sig ha uppfyllt sina vallöften.
I vissa fall har svaren varit lite svåra att tyda.
Nedan anges i sammandrag de svar som partierna nu lämnat.

Centern:
Fråga 1: I februari 2015 gav kommunstyrelsen uppdrag till kommunledningskontoret att förbereda bl a korttidsboende på fastigheterna Ginnungagap 1 och 2. Centern menar att dessa förberedelser kraftigt försenats på grund av beslut av den politiska majoriteten. Vidare anser centern att fastigheter avsedda för särskilda boenden inte ska säljas utan stanna i kommunal ägo.
Centern har den 6 mars 2017 framlagt motion om byggande av korttidsboenden på kommunal mark.
Fråga 2: Centern har i sina budgetförslag gett mer pengar till socialnämnden och menar att detta medfört avlastning för de anhöriga.

Liberalerna:
Fråga 1: Liberalerna konstaterar korttidsplatser saknas i kommunen och att detta beror på att processen stött på förhinder.
Fråga 2: Liberalerna arbetar för ett seniorcenter på solgårdstomten med omsorgsboenden samt daglig verksamhet och träffpunkt.

Kristdemokraterna:
Fråga 1: Koalitionen har gjort allt för att boendet i Djursholm ska påbörjas. Formella problem har medfört försening. Målsättningen är att 20 platser i korttidsboende ska beslutas under innevarande mandatperiod.
Fråga 2: Koalitionen har möjliggjort att två handläggare arbetar heltid med att stödja anhöriga.

Miljöpartiet:
Fråga 1: Frågan om korttidsboenden har inte berörts speciellt i deras svar.
Fråga 2: Huvudinriktningen i Miljöpartiets arbete den senaste mandatperioden har varit barns, ungas och äldre miljö ur ett rättighetsperspektiv.
Mp har i olika sammanhang i fullmäktige under hela mandatperioden framhållit anhörigas behov av stöd. Bl a har framhållits inrättande av en äldrenämnd och en äldreombudsman för information, stöd och vägledning vid kontakter med samhällets instanser.

Moderaterna:
Fråga 1: Moderaterna med koalitionen har drivit fram uppförande om korttidsboende på fastigheten Ginnungagap. Projektet har dessvärre försenats av olika skäl. Man räknar med att beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige senast den 11 juni. Byggstart ska kunna ske sommaren 2019.
Fråga 2: Danderyds kommun har sedan några år förstärkt anhörigstödet till att omfatta två anhörigkonsulenter.

Socialdemokraterna (Danderyds Arbetarekommun):
Fråga 1 : Processen med korttidsboenden har varit seg. Socialdemokraterna anser att boendena borde ha byggts i egen regi. Hade så skett skulle bygget i vart fall varit igång nu.
Fråga 2: Partiet fortsätter att driva frågan om stöd till anhöriga.

Danderyd i augusti 2018

Styrelsen