Aktuellt


Det uppskjutna årsmötet                                  

ägde rum i Cedergrenska parken under äppelträden

Vi var glada över att så många medlemmar trots regnvädret ställde upp, tack.

 

                          

*    *     *     *      *    *     *     *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

 

Nedanstående artikel publicerades i lokaltidningen Mitt-i i juni

Högaktuellt upprop från Anhörigas Riksförbund

Vem applåderar för de anhöriga?

Högre lön istället för applåder till sjukvårdens anställda? Absolut! Men vi anhöriga då? Som varken får applåder eller lön? Vi som redan före covid-19 var 1,3 miljoner personer som sparade cirka 183 miljarder kronor åt staten varje år genom att vårda och ta hand om våra närstående. Siffror som sannolikt ökar nu.

Under coronapandemin, när möjligheterna till avlastning genom dagcentraler, daglig verksamhet och korttidsboende har minskats eller helt försvunnit, får vi anhöriga en ännu större börda.

Det är inte en slump att samtalen till Anhörigas Riksförbunds hjälplinje, Anhöriglinjen, ökar kraftigt.

Ingen lag säger att anhöriga är skyldiga att hjälpa till – inte ens äktenskapsbalken. Vård av närstående måste bygga på frivillighet. Att bli tvingad in i ett anhörigskap och rollen som vårdare kan medföra negativa konsekvenser både för anhöriga och de som vårdas.

Vi anhöriga skulle må mycket bättre om vi togs på allvar och tillfrågades  om vi är villiga att hjälpa till med olika saker, om vi fick diskutera om vilka uppgifter vi kan tänka oss att utföra och vilka vi önskar att få hjälp med från det offentliga. Det är väldigt mycket mer stärkande än om man känner sig tvingad för att man är osäker på vad som skulle hända  med ens närstående annars.

Vi är någons förälder, syskon, son eller dotter, partner, granne eller vän. Lämna inte oss utanför! Och glöm inte att även barn under 18 år kan vara anhöriga och behöva stöd.

 

Anhörigas Riksförbund: www.anhorigasriksforbund.se

 

ANHÖRIGLINJEN ÄR TILL FÖR DIG SOM KÄNNER ORO FÖR DIN NÄRSTÅENDE

  • Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.
  • Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500, måndag, tisdag, torsdag fredag 10.00-12.00, 13.30-15.00  onsdagar 19.00-21.00, eller mejla: anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se  Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I de fall det behövs hjälper riksförbundet dig att hitta rätt person för ditt ärende.
  • För dig som inte har svenska som modersmål finner du på länken ovan  bl.a information om förbundet på 14 olika språk.
           

Vill Du delta i en enkät om anhörigstöd?

Högskolan i Dalarna har ett pågående projekt, som syftar till att identifiera stödbehov hos personer som vårdar och lever med sin partner med  demensdiagnos.
Studien skall leda till utveckling av stödinsatser för att främja den anhöriges/partners hälsa och välmående.
Att delta i studien innebär att du får fylla i en enkät som handlar om vilket stöd du har i dag, hur du uppfattar din partners demenssjukdom, er relation, din hälsa och ditt välmående.
Enkäten kan besvaras på ett av följande tre sätt:
1) via högskolans hemsida: www.du.se/partnerstoddemens
2) via brev: Marcus Falk Johansson, Högskolan Dalarna, 791 88 Falun
3) via telefonsamtal med en forskare: 023-77 89 27

Projektet påbörjades 2018 av en forskargrupp vid Högskolan i Dalarna
ochär ett samarbete med Nationellt Kunskapscentrum anhörig (Nka).
Projektet pågår till 2023-12-31.

Mer om studien finns att läsa på högskolans hemsida genom att klicka på "Forskningsprojekt" och söka på "Enkät om anhörigstöd".
Det går även att skicka e-post till: mfk@du.se eller ringa: 023-77 89 27.

 

Styrelsens brev till Socialnämnden 2020-02-18

Till Socialnämnden
Socialdirektör Britt-Marie Ekström

Ärende: Återinförandet av omvårdnadsbidrag

Vi i styrelsen för Anhörigföreningen i Danderyd arbetar kontinuerligt för att tillvarata våra medlemmars olika intressen. En del av vårt arbete består av att se till att olika förslag som framförs av medlemmarna förs vidare till berörda instanser. Vi är aktiva i sammanhang som deltagare i samtalsgrupper, konferenser och möten. Vi arrangerar välbesökta och populära luncher och caféträffar. I dessa olika situationer har vi en ständigt pågående dialog om anhörigas upplevda problem och svårigheter.
Att vara anhörig är psykiskt och fysiskt krävande dygnet runt hjälpbehovet för många är stort och varierande.

Utbudet av olika tjänster och ersättning som man som anhörig kan söka varierar från kommun till kommun inom landet. Varje kommun bestämmer själv vad som ingår i utbudet och det förekommer variationer bland annat beträffande möjligheten att söka omvårdnadsbidrag.
Inom Danderyds kommun fanns denna möjliggör tidigare men är numera borttagen. Att kommunen skulle återinföra möjligheten till omvårdnadsbidrag är en stark önskan som framförts av många anhöriga. Anhörigas Riksförbund anser också att ekonomisk ersättning till anhöriga är en viktig fråga som kommer att belysas i olika sammanhang under året.

De framför att en ersättning skulle innebära ett erkännande av det så livsviktiga arbete som de anhöriga genomför dygnet runt, i flera fall under många år.

Vi vänder oss till Socialnämnden med en begäran om att på nytt utreda möjligheten att återinföra omvårdnadsbidrag i Danderyds kommun. Vi ser fram emot Ert svar på denna för oss så viktiga fråga.

För styrelsen Anhörigföreningen i Danderyd

Britt Jakobsson, ordf. Ruta Steiner, v.ordf. Maud Hoffstedt, sekr. Lisbeth Boalt, kassör,
Karin Jakobsson, Elisabeth Kihl, Maud-Britt Winkler, Monica Lindgren

Se svaret här - Klicka här för svaret i PDF