Stadgar


 

STADGAR FÖR ANHÖRIGFÖRENINGEN I DANDERYD

§1. FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma ska vara Anhörigföreningen i Danderyd.

§2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändmål att på olika sätt och i olika sammanhang bevaka och tillvarata de anhörigas intressen.

§3. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av enskild eller juridisk person, som ansluter sig till föreningens målsättning.

§4. FÖRENINGENS SÄTE
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Danderyds kommun.

§5. STYRELSENS LEDAMÖTER
Styrelsen ska bestå av fyra högst sex ledamöter och två suppleanter.
Årlig  föreningsstämma utser styrelsens ordförande för tiden mellan två på varandra följande årliga föreningsstämmor.
Övriga ledamöter och suppleanter utses för en period om två år för tid mellan två årliga föreningsstämmor.
Första gången val av styrelse sker, enligt denna paragraf, ska två/tre ledamöter och en/två suppleanter väljas för endast ett år.
En revisor samt en revisorssuppleant ska utses vid varje årlig föreningsstämma.

§6. FÖRENIGSSTÄMMA
Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal sker lottning.
På medlems begäran ska sluten omröstning äga rum.
Vid årlig föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1.  Val av ordförande vid mötet
2.  Val av sekreterare
3.  Val av två personer som jämte ordföranden justerar protokollet samt dessutom vara rösträknare.
4.  Stämmans behöriga utlysande.
5.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
6.  Revisorns berättelse.
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8.  Fastställande av medlemsavgift.
9.  Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
10.  Val av ordförande
11.  Val av övriga ledamöter samt suppleanter
12.  Val av revisor jämte suppleant.
13.  Val av valberedning.

Extra föreningsstämmma ska hållas när minst hälften av medlemmarna så begär eller annars när styrelsen så beslutar.

§7. FÖRENINGENS VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår.
Årlig föreningnsstämma ska hållas före utgången av april månad året efter verksamhetsåret.
Kallelse samt förslag till dagordning ska sändas ut senast två veckor före stämman.

§8. STADGEÄNDRING
Stadgarna kan ändras vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena ska vara årlig föreningsstämma.
För ändring erfordras att beslutet omfattas av minst 2/3 av närvarande medlemmar.

§9. FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller av två styrelsemedlemmar i förening.

§10. STYRELSEMÖTE
Ordföranden bestämmer tid och plats för styrelsemöte.
Kallelse till styrelsemöte ska sändas ut senast 14 dagar före mötet. Ledamot som är förhindrad att infinna sig ska genast meddela ordföranden detta.
Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarnde.
Som styrelsens beslut gäller den mening, för vilken fler än hälften av de närvarande röstat.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§11. UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösas efter beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, av vilka en måste vara årlig.
Vid upplösning av föreningen ska dess tillgångar tilfalla Anhörigas Riksförbund för verksamhet i Danderyds kommun.